Om Karlslunde Strandkirke
Karlslunde Strandkirke er en sognekirke med en menighed, der består af mennesker i alle aldre og med meget forskellig kirkelig baggrund. Troen på, at Jesus er verdens frelser og at Gud fortsat virker med sin Ånd, binder os sammen. Vi er en del af Dansk Oase.

Det er afgørende for os, at den enkelte bliver set som menneske og vokser i efterfølgelse af Jesus. Derfor ønsker vi at skabe fællesskaber, der kan gøre det muligt.

Vi ønsker at være en kirke i mission. De sidste 25 år har vi blandt andet afholdt Alpha-kurser og en stor del af menigheden er kommet til tro herigennem. Det ønsker vi kun mere af.   

Gennem giverfællesskabet, Strandkirkefællesskabet, støtter Strandkirken en lang række lokale, nationale og internationale projekter, som på hver sin måde bidrager til at udbrede evangeliet i ord og handling.

Vi forventer, at du:

  • Har gode musikalske færdigheder på orgel og mestrer også det rytmiske klaverspil, gerne med en kreativ tilgang til udvikling af musikken
  • Kan spille med musikalsk variation til gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Er en ildsjæl, der brænder for lovsang, er skabende i tilgangen, henter ny inspiration, arbejder med repertoire og har mod på at bringe ny inspiration ind i arbejdet
  • Kan arbejde selvstændigt, målrettet og har overblik
  • Er i stand til at engagere og motivere frivillige og samle frivillige omkring lovsang i kirken
  • Er imødekommende og samarbejdsvillig i relationerne med de andre ansatte, afløsere, menighedsrådet, de frivillige i kirken og sognet
  • Viser og udøver fleksibilitet og engagement i forhold der tilgodeser menighedens behov
  • Gør tjeneste ved andre kirker i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet har indgået med andre ansættelsesmyndigheder i organistsamarbejdet. Det er derfor vigtigt, at den nye kirkemusiker er indstillet på at spille på de forskellige orgler der er i organistsamarbejdet
  • Er en del af menighedens liv og kan tilslutte sig kirkens værdier. Vi er inspireret af og en del af Dansk Oase.
  • Indgår i kirkens stab med daglige andagter, ugentlige stabsmøder, ad hoc møder, årligt medarbejdermøde og i øvrigt samarbejde på tværs m.m.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Gerhard Mikkelsen på 25 67 52 24, daglig leder Christina Bratkov på 24 80 97 10, kontaktperson Jesper Johansen på 20 86 86 42.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 9105fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest den mandag d. 8.juni 2020 

Ansættelsessamtale og prøvespil afholdes i uge 25. 
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest og referencer.

Løn og ansættelsesvilkår:
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.963,95 kr. – 412.100,57 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,46 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,03 kr. – 383.452,84 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303,653,57 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,10 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 36.627,44 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg er oplyst for en fuldtidsstilling (i nutidskroner pr. 1.4.2020) og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

KLIK HER for at udprinte ovenstående